top of page
image.jpg

Dojo Leader

Guy Preston

Okuden no Maki - Motoha Yoshin Ryu Jujutsu

Pictured above with Yasumoto Sensei, both in o​ur Dojo and the Hombu Dojo in Japan


Pictured above with Yasumoto Sensei and Andy McCormack Sensei, and also with Shigeyoshi Sensei in the Hombu Dojo in Japan. Pictured below with Yasumoto Sensei, performing Iai Kata, Kendo Jigeiko, and training with students of the Japanese Hombu Dojo

bottom of page